تصاویری از استاد «هادی آقایی»

مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو